Boot Rebecca

De naam Rebecca, die we de boot gegeven hebben, heeft een grote verbondenheid met onze woonplaats Schoonebeek. Een sage, prachtig verwoord in een gedicht van Roel Reijntjes, verklaart de wijze waarop Schoonebeek aan de naam zou zijn gekomen.

Rebekke van Schoonebeek           door Roel Reijntjes

Heur hart, heur aer, heur mooie lief…           Haar hart, haar eer, haar mooie lijf,
hie naamp het as een grage dief.                      hij nam het als een grage dief.

Het was jao álles dat zie gaf…                           Het was toch alles wat ze gaf,
Zie weur verstoten tot heur  straf.                    ze werd verstoten als straf.

Het darp dat höl een volksgericht                    Het dorp hield een volksgerecht
verdréven weur ’t Noordbarger wicht.           verdreven werd de Noordbarger meid.

Zie was te schaande – stun allèn…                  Ze was ten schande – stond alleen
ontaerd was zie …. waor mus zie hen?           Onteerd was ze… waar moest ze heen?

Vluchtte naor ’t zuden, naor de leek               Vluchtte naar het zuiden, naar de rivier
in ’t onlaand …  En de heldre beek                  in het moeras … en de heldere beek

zee troostend: “Schoon’  Rebekke wicht       zei troostend: “Schoone Rebecca meid,
hol op de Hoop dien oge richt” –                       hou je oog op de hoop gericht”.

Bouw hier een boô veur ’t kind en dei …      Bouw hier een  (vee)schuur voor het kind en jou
hier haeze stee…  hier zieze vrij.                        Hier heb je plek – hier ben je vrij.

Maor ienzaom is béter as ’n kwaoie maens  Maar eenzaam is beter dan een gemeen mens
en naor Noordbarg’ har zie gien waens.        en naar Noordbarge had zij geen heimwee.

Zie woond’ en warkte an de beek .…              Ze woonde en werkte aan de beek
’t Kind weur een man .… de tied verstreek.  het kind werd een man, de tijd verstreek.

Hie naamp een vrouw…. kreeg kinder rei –   Hij nam een vrouw, kreeg flink veel kinderen
en zie ontgunnen de woestenij.                         en zij ontgonnen de woesternij.

Zo gruide daar … daor an de leek,                   Zo groeide daar, daar aan het water,
Schoon’ Rebekke’s darp …. Schóónebeek.  Schone Rebecca’s dorp: Schoonebeek

Uit Roel Rijntjes – Het Wollegres / Eerelman 1965
Geplaatst en vertaald met toestemming en hulp van ‘Huus van de Taol’, Assen.

Op diverse pagina’s op de site staan foto’s van de boot Rebecca en via onderstaande link kunt u meer foto’s bewonderen, vooral van het interieur:

Klik voor Fotos Rebecca

Omdat we de natuur niet teveel willen schaden laten de Rebecca geen diesel, maar GTL gebruiken om te varen. GTL (Gas To Liquid) is een chemisch gemaakte zuivere brandstof uit aardgas, waardoor er geen bijproducten vrijkomen tijdens de verbranding. Naast minder vervuiling geeft deze brandstof geen vieze lucht in het interieur en geen blauw kwalmende uitlaat.

Interieur Rebecca:

Loading